starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Szpital Powiatowy w Sochaczewie

A A A

04 czerwca 2021 roku (piątek)

Szpital funkcjonuje jak w dzień wolny od pracy

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie informuje, że dzień 04 maja 2021 roku (piątek) jest w Szpitalu dniem wolnym od pracy. W tym dniu Szpital będzie funkcjonował tak jak w dzień świąteczny.

Dzień wolny od pracy wynika z konieczności realizacji przepisów prawa – art. 130 § 2 K.P. i wyznaczenia dnia wolnego za święto 01 maja przypadające w sobotę.

 ...........................................................................................................................................................................................................

 

Ogłoszenie 

Brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie w latach 1998 – 1999.

         Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta – osoba upoważniona przez pacjenta za życia, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 czerwca 2021 roku w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie. Formularze wniosku są dostępne w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń, w pokoju 130 (budynek A, 1 piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:45 oraz do pobrania na stronie internetowej www.szpitalsochaczew.pl.

            Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Podstawa prawna brakowania(zniszczenia) oraz wydania przeznaczonej do brakowania dokumentacji medycznej:

Art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

 

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

 ...............................................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................................

                                                                                                              

 

 

 

 

                              

                                                                                                              Radni Rady Miejskiej w Sochaczewie

                                                                                                              Radni Rady Powiatu w Sochaczewie

                                                                                                              Radni Rad Gmin w Powiecie Sochaczewskim

 

W odpowiedzi na list otwarty Radnych Rady Miejskiej w Sochaczewie, Radnych Rady Powiatu  w Sochaczewie i Radnych Rad Gmin w Powiecie Sochaczewskim z dnia 6 stycznia 2021 r., zawierający pytania dotyczące liczby osób piastujących stanowiska publiczne lub kierownicze w Powiecie Sochaczewskim lub w jego gminach, które zostały zaszczepione w terminie „0”, informujemy,  że Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie („Szpital”) nie posiada możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytania ze względu na:

Szpital nie dysponuje danymi dotyczącymi miejsca pracy, czy informacjami o zajmowanym stanowisku osoby zaszczepionej gdyż karta zgłoszenia do szczepienia nie wymaga podania takich danych a jest skonstruowana w ten sposób, że zawiera tylko informacje w przypadku, których udostępnienie naraziłby szpital na odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 poz. 849 t.j. ze zm.), pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, w celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Przekazanie – szczególnie w sposób publiczny – informacji o szczepieniach, w sposób umożliwiający identyfikację konkretnych osób, mogłoby narazić Szpital na odpowiedzialność z ww. tytułu. Udzielenie tego rodzaju informacji mogłoby być ponadto kwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych pacjenta, o których mowa w art. 23 Kodeksu cywilnego – w szczególności prawa do prywatności.

Niezależnie od powyższego, przekazanie ww. informacji stanowiłoby również naruszenie tajemnicy lekarskiej (zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2020 r. poz. 514 t.j. ze zm.) oraz tajemnicy zawodowej pielęgniarek (art.  17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2020 r. poz. 562 t.j. ze zm.) przez osoby zobowiązane do zachowania informacji o pacjencie w tajemnicy. Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy przez ww. osoby są ściśle ograniczone i nie umożliwiają, w ocenie Szpitala, upublicznienia danych żądanych przez Radnych.

Zaznaczam również, że szczególną ochronę tzw. wrażliwych danych osobowych zapewniają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, zabrania się – co do zasady – przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Ujawnienie informacji o przyjęciu szczepienia przez konkretną, identyfikowalną osobę, mogłoby zatem naruszać także regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Uprzejmie prosimy o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

 

Z poważaniem 

Dyrekcja Szpitala

 

 ...........................................................................................................................................................................................................

 

24 grudnia 2020 roku (czwartek) – Szpital funkcjonuje jak w dzień wolny od pracy

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie informuje, że dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) jest w Szpitalu dniem wolnym od pracy. W tym dniu Szpital będzie funkcjonował tak jak w dzień świąteczny.

Dzień wolny od pracy wynika z konieczności realizacji przepisów prawa – art. 130 § 2 K.P.   i wyznaczenia dnia wolnego za święto 26 grudnia przypadające w sobotę.

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

 .............................................................................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo 

Informujemy, iż od dnia 19.10.2020 PRACOWNIA FIZJOTERAPII jak również ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ znajdować się będą
w BUDYNKU B  Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie ( budynek po pawilonie psychiatrycznym ).

PORADNIA REHABILITACYJNA pozostaje w budynku głównym Szpitala.

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

 

W dniu 25 czerwca 2020 roku została zawarta umową pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie reprezentowanym przez Roberta Skowronka- Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa a Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Agnieszkę Wasilewską. Przedmiotem umowy było wsparcie finansowe Szpitala kwotą 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Celami Fundacji są działania na rzecz dobra wspólnego w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, pomocy społecznej, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym podczas pracy w przemyśle, wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych, wyrównywania szans, ochrony i promocji zdrowia, w tym ratownictwa i ochrony ludności, wsparcia kultury fizycznej i osób z niepełnosprawnością, ochrony środowiska, szczególnie w obszarach przemysłowych i poprzemysłowych, rozwoju wspólnot społecznych, wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym wspieranie innowacyjności, wolontariatu, działalności charytatywnej, nauki i edukacji, w tym w zakresie przemysłu, technologii i innowacji, edukacji obywatelskiej, w tym nieodpłatnej edukacji prawnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

Środki finansowe otrzymane z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu pozwoliły na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego naszego Szpitala.

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy !!!

 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo

Ze względu na potrzebę zachowania wzmożonego reżimu sanitarno-epidemiologicznego, uprzejmie prosimy aby osoby poruszające się samodzielnie zgłaszały się do poradni specjalistycznych bez osób towarzyszących. Osoby ze schorzeniami narządu ruchu wymagające pomocy osób trzecich mogą zgłaszać się do poradni z opiekunem.

Dyrekcja Szpitala 
Powiatowego w Sochaczewie
  

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
MISJA

 

„Jesteśmy zawsze gotowi pospieszyć z profesjonalną pomocą w potrzebie.

Bezpieczeństwo pacjenta i marka szpitala są naszą dumą.”

 Polityka jakości

Polityka jakości Szpitala Powiatowego w Sochaczewie koresponduje z przyjętą strategią organizacji oraz potrzebami i oczekiwaniami pacjentów. Zapewniamy warunki do tego, aby polityka jakości była wdrażana oraz utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji. Jest ona skierowana na zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych i zawiera zobowiązanie do doskonalenia działań przy utrzymaniu efektywności ekonomicznej organizacji. Stanowi ramy do określenia i przeglądu celów dotyczących jakości.

 

Realizowanie polityki poprawy jakości Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zmierza do zapewnienia świadczenia usług medycznych:

 

 • na wysokim poziomie zgodnie z aktualną wiedzą i przepisami prawa,
 • ciągle doskonaląc profesjonalizm realizowanych zadań,
 • respektując w szczególności prawa pacjenta i przestrzegając zasad etyki,
 • zapewniając pacjentom, osobom odwiedzającym oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki pobytu i pracy.

 

Dążąc do doskonalenia jakości świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz przystąpiono do wdrożenia standardów w oparciu o Program akredytacji szpitali.

Dyrekcja deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażaniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością. W celu spełniania kryteriów powyższej normy i wymagań akredytacyjnych szpitali zobowiązujemy się do realizacji polityki jakości w oparciu o następujące fundamenty:

 • Pacjent jest podmiotem wszystkich działań Szpitala, a spełnienie oczekiwań pacjentów i rozwój pakietu usług medycznych jest celem cząstkowych działań i całościowym rezultatem pracy.
 • Najcenniejszym zasobem Szpitala są jego pracownicy; dzięki ich zespołowej, profesjonalnej pracy jakość wykonywanych zadań może stale wzrastać.
 • Szpital wspiera rozwój zawodowy, szkolenia i doskonalenia umiejętności swoich pracowników, które mogą być wykorzystane dla dobra organizacji.
 • Szpital jasno i czytelnie, na zasadach wzajemnej korzyści rozwija kontakty
  z dostawcami towarów i usług, w tym z innymi podmiotami leczniczymi.
 • Dzięki szerokim kompetencjom Szpital zorientowany jest na stały rozwój i rozszerzanie obszaru działalności oraz inwestuje w projekty poprawiające jakość udzielanych świadczeń.
 • Ciągłe doskonalenie pracy w oparciu o System Zarządzania Jakością pozwala na poprawę wizerunku, spełnianie oczekiwań pacjentów oraz umożliwia promocję Szpitala, co tworzy jego silną markę na rynku usług medycznych na Mazowszu.

Szczegółowe programy poprawy i zapewnienia jakości opracowywane są corocznie w opracowaniach odrębnych. Przyświeca im deklaracja jakości przyjęta w naszym Szpitalu:

 

Deklaracja polityki jakości

 

Bezpieczeństwo pacjenta i jego zadowolenie są fundamentem działania naszego szpitala.

Wspieramy dążenia do rozwoju najcenniejszego zasobu szpitala – pracowników.

Wszyscy doskonalimy, jakość naszej pracy.

W ten sposób tworzymy silna markę!

 

 

190884 odwiedzin