starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne

Skargi i wnioski

A A A

 

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć (pisemnie bądź ustnie) skargę lub wniosek.

Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych usług zdrowotnych na rzecz pacjentów.

Skargi i wnioski w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie można składać:

 • bezpośrednio do Dyrekcji Szpitala — Kancelaria Szpitala (bud. C, I piętro, pok. 143),

 • do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia lub ordynatora/kierownika danej jednostki/komórki organizacyjnej Szpitala (skargi i wnioski następnie przekazywane są do Kancelarii Szpitala),

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

ul. Batalionów Chłopskich 3/7

96-500 Sochaczew,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:kancelaria@szpitalsochaczew.pl,

 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (46) 864-95-05,

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Szpitala: http://www.szpitalsochaczew.pl/,

 • ustnie do protokołu, który sporządzany jest przez osobę przyjmującą zgłoszenie (protokół ten podpisywany jest przez wnoszącego skargę lub wniosek i przyjmującego zgłoszenie,
  a następnie składany bezpośrednio do Kancelarii Szpitala).

 

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w Kancelarii Szpitala

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00.

 

 

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków, wynikające z obowiązujących przepisów prawa:

 1. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

 2. O tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 3. W przypadku, gdy Szpital nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi lub wniosku, konieczne jest, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisma, przekazanie dokumentu właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazanie osobie skarżącej właściwego organu.

 4. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia
  z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 5. Skargi i wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu skargi lub wniosku do Kancelarii Szpitala.

 6. W przypadku braku możliwości załatwienia skargi lub wniosku w określonym terminie, konieczne jest zawiadomienie strony, podając przyczyny zwłoki wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

 7. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – Szpital może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego.

 8. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 9. Skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej upoważnionej przez skarżącego osoby.

 

Jednocześnie informujemy, że pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta, na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna poniedziałek – piątek w godz. 9.00 - 21.00

 

 

86481 odwiedzin