starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Skargi i wnioski

A A A

 

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć (pisemnie bądź ustnie) skargę lub wniosek.

Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych usług zdrowotnych na rzecz pacjentów.

Skargi i wnioski w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie można składać:

 • bezpośrednio do Dyrekcji Szpitala — Kancelaria Szpitala (bud. C, I piętro, pok. 143),

 • do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia lub ordynatora/kierownika danej jednostki/komórki organizacyjnej Szpitala (skargi i wnioski następnie przekazywane są do Kancelarii Szpitala),

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

ul. Batalionów Chłopskich 3/7

96-500 Sochaczew,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:kancelaria@szpitalsochaczew.pl,

 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (46) 864-95-05,

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Szpitala: http://www.szpitalsochaczew.pl/,

 • ustnie do protokołu, który sporządzany jest przez osobę przyjmującą zgłoszenie (protokół ten podpisywany jest przez wnoszącego skargę lub wniosek i przyjmującego zgłoszenie,
  a następnie składany bezpośrednio do Kancelarii Szpitala).

 

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w Kancelarii Szpitala

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00.

 

 

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków, wynikające z obowiązujących przepisów prawa:

 1. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

 2. O tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 3. W przypadku, gdy Szpital nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi lub wniosku, konieczne jest, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisma, przekazanie dokumentu właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazanie osobie skarżącej właściwego organu.

 4. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia
  z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 5. Skargi i wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu skargi lub wniosku do Kancelarii Szpitala.

 6. W przypadku braku możliwości załatwienia skargi lub wniosku w określonym terminie, konieczne jest zawiadomienie strony, podając przyczyny zwłoki wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

 7. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – Szpital może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego.

 8. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 9. Skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej upoważnionej przez skarżącego osoby.

 

Jednocześnie informujemy, że pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta, na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna poniedziałek – piątek w godz. 9.00 - 21.00

 

 

471040 odwiedzin