starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Uprawnienia do bezpłatnych usług medycznych

A A A

PRAWO DO BEZPŁATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

 

1. Prawo do świadczeń w ramach NFZ:

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z 2004 r. z późn. zm.), prawo do bezpłatnego leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

•   wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;

•      zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej:

dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej - do ukończenia przez nie 18. roku życia.

-     Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ.

-        małżonkowie - mąż, żona (ale nie konkubenci).

krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

-      Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia.

•      osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

-        które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

-        dzieci i młodzież - do ukończenia 18 roku życia,

-        kobiety w okresie ciąży i połogu - do 42 dnia po porodzie;

•      osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy - podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od tego, czy posiadają status członka rodziny;

•      osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;

•      ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego   Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie RP.

2.    Prawo do świadczeń finansowanych z budżetu państwa:

Do świadczeń mają również prawo następujące osoby:

-        które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym - w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego;

-        uzależnione od alkoholu - w zakresie leczenia odwykowego;

-        uzależnione od narkotyków;

-        z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

-        pozbawione wolności;

-        cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia;

-        posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne.

3.    Potwierdzenie prawa do świadczeń:

Od dnia 1 stycznia 2013r uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej sprawdzane są przez personel szpitala w centralnym systemie NFZ zwanym EWUŚ.

Jeżeli system EWUŚ nie potwierdza uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w danym dniu dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

•   druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni);

•      aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana;

•      legitymacja ubezpieczeniowa (o ile pracownik posiada);

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

•    druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

•    zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

dla emerytów i rencistów

•      legitymacja emeryta lub rencisty.

dla osoby bezrobotnej

•      aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

•     umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

•   dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.);

•      aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zgłoszeniu członków rodziny;

•      zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny;

•   legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS;

legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS;

•   w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - np. legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności;

 

Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie, mają zagwarantowane prawo do świadczeń!

 

w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia

•  zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

•      decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

•      poświadczenie wydane przez NFZ - w przypadku zamieszkiwania na terenie RP;

 

•    karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA - w przypadku pobytu na terenie RP;

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego

•    zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku.

Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia;

4.    Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

•      daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,

•      daty poświadczenia - np. legitymacja ubezpieczeniowa,

•      daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

•      daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

•      legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,

•      zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności,

•      decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

5.    Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

•      w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,

•      w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,

•      w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,

•      w przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,

•      w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia - członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Osobom, które:

•    ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,

•  ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,

•  pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku.

Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

 

471040 odwiedzin