starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Udostępnienie dokumentacji medycznej

A A A

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Udostepnienie dokumentacji medycznej pacjenta jest realizowane zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 9001:2015 - procedury I – 7.5.3-12

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, skanu na nośniku danych, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a także w zaszyfrowanym pliku na podany przez pacjenta adres.  Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

 1. Złożyć w dowolnej formie wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pomocniczy druk wniosku można pobrać w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń,
  I piętro pok. nr 130);
 2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,
 3. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Opłaty, o której mowa powyżej nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie. Każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu w tym samym zakresie i w ten sam sposób jest odpłatne.

Maksymalna wysokość opłaty wynosi:

 1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002,
 2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007,
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

 

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 32 z dnia 23 listopada 2023 roku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie w sprawie zmiany wysokości odpłatności za sporządzanie kopii wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, od dnia 1 grudnia 2023 roku obowiązują następujące opłaty:

 • Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,53 zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji
 • Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 15,08 zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji
 • Za odpis, wyciąg lub kopię dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata w wysokości 3,01zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji.


Wniosek do pobrania:

 wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-medycznej.doc


Szczegółowe informacje można uzyskać:

Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń (I piętro pok. nr 130)
od poniedziałku do piątku: 8.00 -14.00
tel. (46) 864 95 41

e-mail: dokumentacja@szpitalsochaczew.pl

 

436926 odwiedzin